Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti REMA CB spol. s r.o. provozující internetový obchod Značková-krmiva.cz

se sídlem U Pily 558/14, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 63908735

zapsané v obchodním rejstříku vedeném České Budějovice, oddíl C, vložka 5867 z 28.2.1996

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.znackova-krmiva.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti REMA CB spol.

s r.o., se sídlem : U Pily 558/14, 370 01 České Budějovice, IČ 63908735, zapsané

v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5867 z 28.2.1996

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní

smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou

(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.znackova-krmiva.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní

webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží

od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

2 / 10

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu

umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového

rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich

změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání

zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno

obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

3 / 10

území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky

toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa

kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese : U Pily 558/14, 37001 České Budějovice;

4 / 10

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3602197369/0800, vedený

u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží

předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní

smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový

doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin.

5.9. "V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na
webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto
zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského
zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku"

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož

5 / 10

i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů

jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo

počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od

kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,

přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání

několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení

od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je

v aktuálním formě ke stažení na www.znackova-krmiva.cz. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické

pošty prodávajícího info@znackova-krmiva.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom

případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,

že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající

kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený

kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen

6 / 10

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva

kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161

až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7 / 10

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají

povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která

se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném

zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými

právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce

za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé

k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující

prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani

záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného

plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,

anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení

vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení

§ 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě

prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho,

kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná

osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli

provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků

nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen

kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a

způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné

osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na

adrese U Pily 558/14, 370 01 České Budějovice, telefonicky na čísle 387425666 či

elektronickou poštou na adrese info@znackova-krmiva.cz

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného

8 / 10

odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu

prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat

i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale

pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; neníli

to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,

zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné

odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v

případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po

opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy

odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového

zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou

slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat

nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající

nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné

obtíže.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně

vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho

měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud

prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

info@znackova-krmiva.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a

kupujícím z kupní smlouvy.

9 / 10

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní

inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním

osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní

smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající

prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách

informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační

povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním

osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající

prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo

k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty

kdykoliv odvolat.

10 / 10

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,

který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od

nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila

dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne

17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: REMA CB Značková-krmiva.cz U Pily 558/14, 370 01 České

Budějovice, adresa pro doručování U Pily 558/14, 370 01 České Budějovice, adresa

elektronické pošty info@znackova-krmiva.cz, telefon 387425666, 724020865, 602140355.

V Českých Budějovicích dne 1.9.2020